จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๖

๑.วิหารธรรมที่ พระพุทธเจ้าทรงอยู่มากที่สุดก่อนตรัสรู้
๒.ศีล ๕ ฉบับเต็มพระสูตร
๓.หลักการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้
๔.หลักการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์สุขในวันหน้า
๕.องค์ประกอบ ๕ ประการของการพูดแบบไม่มีโทษ
๖.ลักษณะการพูดของ ตถาคต
๗.ความเเตกต่างของ คนพาล และบัณฑิต
๘.๕ เหตุปัจจัยให้อายุยืน
๙.ผู้ไม่มีอคติ ๔ ยศย่อมเจริญ
๑๐.กาลามสูตร ๑๐ ประการ  "อย่าหูเบา"
๑๑.อุบาสกอันประเสริฐในพระพุทธศาสนา
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น