จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๙

๑.สำนึกตนเสมอว่า ตนเองเป็นเพียง ผู้เดินตามเท่านั้น
๒.ศีลอยู่เคียงคู่กับปัญญาเสมอ
๓.เถระบัณฑิต
๔.ภิกษุที่ดีต้องฝึกตนอยู่หเนือโลกธรรม
๕.เหตุที่ทำให้อายุยืน นัยยะที่ ๑
๖.กฏอิทัปปัจจยตา หัวใจปฏิจจสมุปบาท
๗.เหตุให้ศาสนาเจริญ กรณ๊ ที่ ๓
๘.บรรยายสภาพในมหานรกบางส่วน
๙.เห็นไตรลักษ์เป็นทางเเห่งความหลุดพ้น
๑๐.เเม้สุขทุกข์ในภายใน ก็เกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ ๕ภาพข้อมูลจากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช  โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร  วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น