จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๑๔

๑.โลโก้ สัญลักษณ์ ของ พุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช
    เป็นเงารูปของพระภิกษุทางพุทธศาสนา หรือเป็นภาพสมมุติ ตัวเเทนของ อุบาสก อุบาสิกา ผู้มุ่งหวังทำความเพียร ให้หลุดพ้นจากวงเวียนของวัฏฏสงสาร เพื่อมีความประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งตัดให้ขาดซึ่งวงกลม กระบวนการของปฏิจจสมุปบาท  ข้างในภาพบนศรีษะ เป็นลักษณะของมหาสมุทรที่สว่าง นั้น คือ ความหลุดพ้น ถอนตนออกจากขันธ์ ทั้ง ๕ ได้เป็นจิตที่เรียกใหม่ว่า วิมุตติญาณทัศนะ  มีตัวอักษรสีเหลือง คือ ความสว่าง สดใส ด้วยการเดินตาม พุทธวจน เป็นหลัก คือ ปฏิบัติไปในเส้นทางของการหลุดพ้น ด้วย คำสอนของพระพุทธองศ์ ที่ออกจากปากของพระพุทธองศ์ โดยตรง นั้นเอง.....
๒.ภัยที่มารดา บิดา เเละ บุตร ช่วยกันไม่ได้
๓.วิบากกรรมอย่างหนักและอย่างเบาของผู้ทุศีล
๔.การจองจำที่ทารุณเเจ็บแสบ
๕.หลักการเเสดงธรรมที่ ดี ด้วยหลัก ๕ ประการ
๖.ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน
ข้อมูลภาพจากเพจ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช  โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร  วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง.จ.นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๑๓

๑.อาณาปนสติที่บริบูรณ์
๒.ประตูมหานรก
๓.นรกหม้อทองเเดง
๔.นรกหลุมคูถใหญ่
๕.นรกน้ำทองเเดง
๖.นรกป่าต้นงิ้ว
๗.เปรตอัณฑะใหญ่ เปรตผู้พิษาก ขี้โกง
๘.เปรตไม่มีผิวหนัง เปรตคนฆ่าเเกะ
๙.เปรตหญิงประพฤตินอกใจสามี
๑๐.เปรตหลุมคูถ เปรตชายประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น
๑๑.ดำริของพญายมราช
๑๒.เครื่องจองจำที่ทารุณ
๑๓.เหตุที่ตถาคตบังเกิดขึ้น
๑๔.พระตถาคตเป็นผู้ฉลาดในวิวัฎฏะ

ภาพจากเพจ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช   โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๑๒

๑.อบรมจิตเสมอด้วยน้ำ
๒.อบรมจิตดั่งสายลม
๓.เผาผัสสะ ดั่งไฟ
๔.เหตุของการพะวงใจ
๕.กามเป็นเครื่องผูก
๖.ไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ เพราะเพลิน...
๗.มิตรที่ควรคบ
๘.ที่สุดของความประเสริฐ
๘.เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
๙.ผู้ชี้ขุมทรัพย์
๑๐.ตถาคตภาษิต ใช้ชีวิตอย่าประมาทในกาลเวลา
๑๑.ตถาคตภาษิต อุบายคลายความโกรธ
ภาพจากเพจ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช   โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๑๑

๑.อานิสงค์ของการปฏิบัติสมาธิเเบบต่างๆ
๒.ฆ่าได้เเล้วจะเป็นสุข
๓.ผู้บริโภคกามที่ไม่ติดบ่วงกาม
๔.การอยู่ร่วมกัน
๕.เหตุของความสามัคคีและความเเตกเเยก
๖.อย่าพึ่งทำบาปเป็นนิสัยให้สะสมบุญเป็นนิสัย
๗.การถูกนินทาและสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดาของโลก
๘.ปธาน ๔ หลักความเพียรเพื่อสิ้นทุกข์
๙.ฉันเนื้อได้ไม่เป็นบาป
๑๐.ภรรยาอันประเสริฐ
ภาพจากเพจ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช   โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๑๐

๑.โลกธรรม ๘
๒.เห็นไตรลักษณ์เป็นทางแห่งความหลุดพ้น
๓.เเม้สุขทุกข์ภายใน เกิดขึ้นปรารภขันธ์ ๕
๔.เข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็เพียงพอ
๕.สุคติของเทวดาก็ยังปรารถนามนุษย์
๖.การดำรงชีพชอบโดยหลักแห่งมหาบุรุษวิตก
๗.ไม่มีความเย็นในกาม
๘.สมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะ
๙.ผู้ที่บาปกลับไปหาตัว
๑๐.การมองที่เเตกต่าง อริย กับ ปุถุชน
๑๑.อานิสงค์ของการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ

ภาพจากเพจ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช   โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น