จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๔

๑.บุคคลที่ควรคบและไม่ควรคบ
๒.บุคคลผู้ที่เกิดมาเสียสละอย่างเเท้จริง
๓.ปฏิจจสมุปบาท แห่งการ ปรินิพพานเฉพาะตน
๔.ปฏิจจสมุปบาท ทุกขสมุทอริยสัจ
๕.ประโยชน์ของการสาธยายธรรม
๖.ผู้ประสพบุญใหญ่
๗.ผลเเห่งความเป็นโสดาบัน
๘.บุคคลที่ควรสักการะ เคารพและคบหา คืออย่างไร
๙.บิดา มารดา พระพุทธเจ้า อุปมา คือพระพรหมของบุตร
๑๐.บทระลึกถึงคุณพระสงฆ์
๑๑.พระธรรมกถึกที่เเท้จริง
๑๒.โภชนาทานุโมทนา คาถา เเปล บทให้พรในที่ฉัน
๑๓.ไม่ควรรีบร้อนพูด
๑๔.มานะ ๖ ประการ ที่ขัดขวางทางรู้เเจ้ง
๑๕.ของ ๔ ประการ ที่มีคุณและโทษ อย่าประมาท
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น