จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๓

๑.ธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องเเพไปสู่ฝั่งนิพพานถึงฝั่งก็ทิ้งเสีย
๒.ฆราวาสชั้นเลิศ การใช้ทรัพย์อันประเสริฐไม่เป็นโทษ
๓.อุปมาจิต เหมือนดั่งลิง
๔.จิตอธิษฐานการงาน
๕.อานิสงค์ในการเดินจงกรม ๕ ประการ
๖.ให้ตั้งจิตในกายคตาสติเสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน
๗.ทางรอดสำหรับภิกษุไข้ การพิจารณาไข้ยามป่วย
๘.การให้ทานด้วยจิตเป็นกุศล
๙.ทุกอย่างมีอยู่เเล้วตามธรรมดา
๑๐.ธรรมดาของโลก โลกธรรม เเปด
๑๑.เข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็เพียงพอ
๑๒.ธรรมสงเคราะห์โลก สังคหวัตถุ ๔
๑๓.คุณสมบัติของพระธรรม
๑๔.บัวมี ๓ เหล่า ทรงเเสดงธรรมเพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง





ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น