จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช  เรื่อง อายตนะอิทธิพลการครอบงำบุรุษเเละสตรี
พุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช  เรื่อง โทษของการเที่ยวกลางคืน

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น