จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดการเห็นสภาพของทุกข์(บางส่วน)๑

๑.พระสูตร  การเกิดได้ ยาก ๓ ประการ อุปมาเหมือนเต่าตาบอด
๒.พระสูตร การรู้อริยสัจ ๔ รีบด่วน กว่าการดับไฟที่ไหม้ อยู่บนศรีษะ
๓.พระสูตร ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่
๔.พระสูตรผู้ไม่เคยเกี่ยวข้องกันหาได้ยาก
๕.พระสูตรสัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสัจ ๔
๖.พระสูตร บุคคลที่ยังไม่บรรลุโสดาบัน คติที่ไปไม่เเน่นอน
๗.พระสูตร ทุกขอริยสัจ
๘.พระสูตร การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น