จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช  เรื่อง อายตนะอิทธิพลการครอบงำบุรุษเเละสตรี
พุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช  เรื่อง โทษของการเที่ยวกลางคืน

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 37สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 36

สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 35

สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 34


สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น