จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๑๕

ภาพเรียงลำดับตามหัวข้อ
๑.บัญญัติสิ่งที่เรียกว่า กามคุณและกามสุข
๒.ผู้เชื่อมั่นในตถาคต
๓.ผู้ได้สร้างประโยชน์
๔.ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก
๕.ผู้มุ่งหวังอนิจจสัญญา
๖.ลักษณะหนทางเเห่งความหมดจด
๗.หนทางเเห่งความเป็นอมตะ

ภาพประกอบพุทธวจน โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร   วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

(ไม่ค่อยได้มีโอกาศไปแสดงธรรมกับใคร เเต่ก็นึกว่า เราต้องทำหน้าที่ในการเผยเเผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า ก็มีวิธีนี้ คือ เผยเเผ่ทางสื่อออนไลท์ และทำภาพเผยเเผ่ไว้เยอะพอสมควร มีเวลาก็จับหนังสือและมานั่งค้นหาพระสูตร ที่น่าสนใจ เเละก็จัดวางลงไปในข้อมูลภาพ ความคิดที่ทำไป นึกเสมอ เเละตระหนัก ว่า ชีวิตของฉันมันสั้น เราคงอยู่ได้ไม่นาน อยากจะฝากผลงานและอยากจะทำอะไรที่เป็นสาระ ให้กับชีวิต ให้กับพระพุทธศาสนา เเละให้กับเพื่อน ร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้า เผื่อใครหลายคนจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น เเละจะได้รู้หนทางของการเเก้ปัญหาความทุกข์ที่พระพุทธองศ์ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อจะบอกพวกเรา ทั้งหลาย และปรารถนา เสมอว่า พวกเราที่ได้สดับจะมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก จากการที่มีความแยบคาย เเละ ปฏิบัติธรรมสมควรเเก่ธรรม ในคำสอนพระศาสดา) ,สาโร

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๑๔

ภาพเรียงลำดับตามหัวข้อ
๑.สังคหวัตถุ ๔ ธรรมเเห่งการสงเคราะห์
๒.การเเสดงธรรมที่ไม่ใช่ทำได้ง่าย
๓.อานิสงค์เเห่งการให้ทาน
๔.จิตเเห่งทานเเละการอนุโมทนาบุญ
๕.ธรรม ๔ ประการเพื่อความเจริญเเห่งปัญญา
๖.หมู่มนุษย์ผู้เลาะอยู่ตามฝั่งมีมาก


จัดทำเนื้อหาภาพพุทธวจนเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๑๓

ภาพเรียงลำดับตามหัวข้อเรื่อง
๑.ธรรมเป็นส่วนเเห่งวิชา
๒.ปริยัติที่เป็นงูพิษ
๓.พระพรหมของบุตร
๔.การตอบเเทน บิดา มารดา อันสูงสุด
๕.พระธรรมวินัยเเท้เเละพระธรรมปลอม
๖.ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน
๗.พิจารณาสังขาร

จัดทำเนื้อหาภาพพุทธวจนเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๑๒

ภาพเรียงลำดับตามหัวข้อ
๑.นิยาม ศัพท์ ที่เรียกว่า วิชชา และ อวิชชา
๒.คำชี้ชวนวิงวอน
๓.ผู้เห็นโทษเเล้วคืนตามธรรม
๔.ฆราวาสคับเเคบเป็นทางมาเเห่งธุลี
๕.ชีวิตสั้นดุจหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า
๖.ผู้ให้อะไร ชื่อว่าเป็นการให้สิ่งใด
๗.ดาราศาสตร์ในพระพุทธศาสนา

จัดทำเนื้อหาภาพพุทธวจนเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๑๑

ภาพเรียงลำดับตามหัวข้อเรื่อง
๑.  ๖หลักการพูดของตถาคต ๑
๒.  ๖หลักการพูดของตถาคต ๒
๓. ๖หลักการพูดของตถาคต ๓
๔.ผู้มีอุปการะมาก ๓ จำพวก
๕.การต่อสู้ดิ้นรน ๒ แบบ
๖.คุณของการกินเเต่น้อยจัดทำเนื้อหาภาพพุทธวจนเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๑๐

ภาพเรียงตามลำดับหัวข้อ
๑.โพธิปักขิยธรรม ๓๗
๒.รัตนะ ๕ ที่หาได้ยากในโลก
๓.เจริญสมาธิให้ได้ อย่างน้อยวันล่ะ ๓ ครั้ง
๔.ให้พึงเห็นว่าชีวิตนั้นแสนสั้น
๕.อสุภสัญญา เป็นอย่างไรเล่าจัดทำเนื้อหาภาพพุทธวจนเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๙

ภาพเรียงลำดับตามหัวข้อเรื่อง
๑.ผู้รอดจากการสึก
๒.การท่องเที่ยวที่เเสนยาวนาน
๓.การตั้งความเพียรให้พอดี
๔.ภพภูมเปรตเท่านั้น ที่บริโภคทานจากการอุทิศได้
๕.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ
๖.เหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ด้วยพระเถระเป็นตัวอย่าง
จัดทำเนื้อหาภาพพุทธวจนเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๘

ภาพเรียงตามลำดับหัวข้อเรื่อง
๑.ละสังโยชน์ ๓ เเละกรรมที่พาไปอบาย คือ โสดาบัน
๒.เลือดที่เคยสูญเสีย
๓.การติเตียนที่ได้บาป
๔.สุขที่ไม่ควรกลัว
๕.อย่ากล่าวเรื่องทุ่มเถียง เเก่งเเย่งกัน แต่จงกล่าวเรื่องความพ้นทุกข์
๖.หมดกลม หยุดหมุน (ขยายความพุทธภาษิต)


จัดทำเนื้อหาภาพเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น