จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจวัตร ๑๐ อย่างของพระสงฆ์ ที่ควรอ่านและปฏิบัติ

ของฝากสำหรับตัวข้าพเจ้าเองและเพื่อนพระภิกษุ
ประโยชน์ของกิจวัตร ๑๐ อย่าง

ประโยชน์ของกิจวัตร   10   อย่าง

                1.   ลงอุโบสถ  ได้ประโยชน์   6   อย่าง   อุ
1.       ได้ส่งเสริมพระธรรมวินัย
2.       ทำให้เกิดความสามัคคี
3.       มีความบริสุทธิ์
4.       มุตตกนิสัย
5.       คนเลื่อมใสศรัทธา
6.       พาให้เป็นแบบอย่างที่ดี
2.   บิณฑบาต  เลี้ยงชีพ  ได้ประโยชน์   6   อย่าง   บิณ
1.       ได้เจริญรอยตามยุคลบาท
2.       ได้โอกาสออกกำลังกายตอนเช้า
3.       ได้เข้าถึงความสำนึกในพระคุณแม่
4.       ได้เห็นทุกข์ในการแสวงหาอาหาร
5.       ได้เห็นความต้องการของประชาชน
6.       ได้ทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญยิ่งขึ้น
3.   สวดมนต์ไหว้พระ  ได้ประโยชน์   6   สวด
1.       ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า
2.       เข้าใจศาสนพิธี
3.       มีจิตเป็นกุศล
4.       ทำตนให้แกล้วกล้า
5.       ชาวบ้านศรัทธา
6.       รักษาสัทธรรม
4.   กวาดวิหารลานเจดีย์  ได้ประโยชน์   6   อย่าง  กวาด
1.       ได้ออกกำลังกาย
2.       ทำให้สถานที่สะอาด
3.       ปราศจากโรคภัย
4.       จิตใจคลายเครียด
5.       เสนียดจัญไรลดลง
6.       คงไว้ซึ่งศรัทธา
5.   รักษาผ้าครอง  ได้ประโยชน์   6   อย่าง   รัก
1.       ได้ตื่นแต่เช้า
2.       เอาใจใส่ในกิจวัตร
3.       ฝึกหัดจิตใจ
4.       ทำให้สุขภาพดี
5.       มีความจำเยี่ยม
6.       เตรียมตารางชีวิต
6.   อยู่ปริวาสกรรม  ได้ประโยชน์   6   อย่าง  อยู่
1.       ได้ปฏิบัติตามกิจวัตร
2.       ได้กำจัดอาบัติโทษ
3.       ได้โปรดญาติโยม
4.       ได้ข่มมานะและทฏิฐิ
5.       ปิติปราโมทย์
6.       ได้ประโยชน์ในการแพร่ศาสนา
7.   โกนผม   โกนหนวด   ตัดเล็บ  ได้ประโยชน์   3   อย่าง  โกน
1.       เป็นการประหยัด
2.       ขจัดความสกปรก
3.       ยกย่องธรรมเนียม 
8.   ศึกษาและปฏิบัติครูอาจารย์  ,   ได้ประโยชน์   6   อย่าง   ศึก
1.       เข้าใจในหลักของตน
2.       พ้นความสงสัย
3.       ป้องกันภัยจากอาบัติ
4.       ยืนหยัดกตัญญู
5.       เคารพครูอาจารย์
6.       สืบสานวัฒนธรรม
9.   เทศนาบัติ  ได้ประโยชน์   6   อย่าง  เท
1.       เป็นผู้ไม่ประมาท
2.       ปราศจากมลทิน
3.       มีศีลบริสุทธิ์
4.       หยุดความวิปฏิสาร
5.       ทำการบอกอาบัติ
6.       กำจัดความรังเกียจ
10. พิจารณาปัจจเวกขณะ  ได้ประโยชน์   3   อย่าง  พิ
1.       ไม่เป็นหนี้ชาวบ้าน
2.       ฉันอาหารไม่เป็นโทษ
3.       เป็นประโยชน์แก่กัมมัฏฐาน
ต้องขอยอมรับตัวเองว่าบางข้อต้องใช้พลังกายและใจฝึกจริงๆ แต่ก็ต้องพยายามฝึก เพื่อความเป็นพระในหน้าที่ กิจวัตรสิบข้อนี้ คือ รูปแบบของคนที่จะเป็นพระที่ดี ถึงบางข้อจะห่างเหินการปฏิบัติ แต่เราก็ต้องพยายามรักษากิจวัตร ข้ออื่นๆที่มีโอกาสกระทำให้ได้ เพื่อความเป็นพระที่คนอื่นๆจะกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ และไมเป็นบาปกับตัวเรา บวชพระเพื่อสละลดกิเลศ และเรา คือพระเสขะ ที่ ขจัดขัดถูกิเลศที่กัดใจอยู่เรื่อยไป เพื่อ สุดท้าย เป็นพระอเสขะ
ปัญหา พระอริยสาวกเช่นไรเรียกว่าพระเสขะ พระอริยสาวกเช่นใดเรียกว่าพระอเสขะ ?

พระอนุรุทธะตอบ “ดูก่อนท่านผู้มีอายุ บุคคลที่จะชื่อว่าเป็นพระเสขะ เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้เป็นส่วน ๆ ...บุคคลที่จะชื่อว่าเป็นพระอเสขะ เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้บริบูรณ์...”  สติปัฏฐานสี่ คือการกระทำ ที่มีสติ รู้ตัว ทั่วพร้อม อยู้กับปัจจุบัน
 การทำกิจวัตรของพระเป็นการฝึกอยู่กับปัจจุบัน ในทางที่ขจัดขัดเกลากิเลศ นี้คือ หนทาง สู่สิ่งสูงสุดหรับชีวิตที่เราควรจะได้รับ.
       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น