จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

บทสวด บรรเทาแก้เจ้ากรรมนายเวร สร้างบุญ สร้างกุศล

บทสวด บรรเทาแก้เจ้ากรรมนายเวร สร้างบุญ สร้างกุศล

โพชฌงค์ปริตร
ฉบับสวดมนต์แปลของพระศาสนโสภณ (แจ่ม) วัดมกุฎกษัตริยาราม


โพชฌังโค สติสังขาโต ธัมมานังวิจโย ตถา วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ โพชฌังคา จะตถาปเร สมาธุ เปกขโพชฌังคา สัตเตเต สัพพทัสสินา มุนินา สัมมทักขาตา ภาวิตา พหุลีกตา สังวัตตันติ อภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตน สัจจวัชเชน โสตถิ เต โหตุ สัพพทา
        เอกัสมึ สมเย นาโถ โมคคัลลานัญจะกัสสปังคิลาเน ทุกขิเตทิสวา โพชฌังเค สัตตะเทสยิเต จะ ตัง อภินันทิตวา โรคา มุจจึสุ ตังขเณ เอเตนะสัจจวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพทา
        เอกทา ธัมมราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะตัญเญวะ ภณาเปตวาน สาทรัง สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฎฐาสิ ฐานโส เอเตนะสัจจวัชเชนะโสถติ เต โหตุ สัพพทา
        ปหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มเหสินัง มัคคาหตกิเลสา วะ ปัตตานุป ปัตติธัมมตังเอเตนะ สัจจวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพทา


คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด
อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน
อะหัง อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ
ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ
..........................
คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพญาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ
บทแผ่ส่วนกุศล (กรวดน้ำ) ฉบับกล่าว
ตั้งนะโม 3 จบก่อน
อิทังปุญญะพลัง... พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติจนเป็นต้นมา ถึงปัจจุบันชาติ ด้วยการให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดี เจริญภาวนาสมาธิก็ดี หากจะพึงมีประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าเพียงใด ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้แก่คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ เทพเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง ญาติมิตรสหาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญ พึงได้รับประโยชน์และความสุข เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ ขอเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย อโหสิกรรมให้แก่ ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เถิด....ขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่กัลยาณมิตรเกื้อกูลต่อข้าพเจ้าในทางที่ดี
        บทสวดฉบับนี้ เป็นการกล่าวพูด ด้วยวาจา และ จิตใจที่เข้าถึงในการให้จริงๆ มิใช้ท่องแค่ปากอ่านแต่ใจต้องมีให้ด้วย จึงจะเกิดผล และเราต้องสร้างบุญเราให้มีอยู่ก่อนแล้ว ค่อยสวดบทอ่านนี้ เช่นเราปฏิบัติธรรม มีการให้ทาน ทำบุญ รักษาศีล นั่งสมาธิ สวดสาธยายมนต์ทางพระ และอื่นที่เป็นในทางกุศล นี้เราสร้างบุญให้กับใจเราแสดงว่าเรามีบุญที่สะสม หลังจากนั้น ก่อนที่เราเข้านอน อาบนำชำระ กาย และปล่อยวางจิตใจที่คร่ำเครียดทิ้งไป (จุดธูปเทียนก็ได้ หรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกสถานที่)สวดมนต์ไหว้พระ ถ้าดียิ่งขึ้น นั่งสมาธิด้วย สัก ๑๕ นาที ก็ดี หรือมากกว่านั้น เมื่อครบเวลาที่กำหนด ก็สวดมนต์บท โพชณงค์ ๗ ต่อด้วยบทแผ่เมตตาให้ตัวเอง และสรรพสัตว์ ต่อจากนั้น สวดบทแผ่กุศลฉบับกล่าว จบบทนี้ ก็กล่าวบูชาพระรัตนตรัย ๓ จบ ก็เป็นอันเสร็จกิจวัตรในการสวดมนต์แผ่เมตตาแผ่กุศลให้สรรพสิ่ง เป็นยาเเก้เจ้ากรรมนายเวรให้ทุเลาเบาบางได้ดีทีเดียว แต่ต้องทำทุกคืน โดยเฉพาะวันพระต้องรักษาศีล ๘ ให้เคร่ง และนั่งสมาธิอย่างตั่งใจให้ดีกว่าวันอื่นๆ ถ้าทำได้อย่างนี้ ชีวิตมีสุขและความเจริญ หลักธรรมที่เกื้อกูลมีมากในการเสริมการบรรเทากรรมในการนำปฏิบัติประจำตัว แต่ข้าพเจ้าขอแนะนำให้เรามีธรรม พรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ในการใช้เป็นหลักธรรมประจำใจ ในการสร้างบุญ ประจำตัวเราตลอดไป ขอทุกท่านจงโชคดี ในการปฏิบัติ

ฝากส่งท้ายบทคลายกิเลศ เมื่อตื่นตอนเช้า สูดอากาศให้เต็มปอด แล้วเสกน้ำล้างหน้า สวด ว่า พุทธัง อรหัง ธัมมัง อรหัง สังฆัง อรหัง คัจฉามิ สามสิ่งเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า วันนี้เบิกบานฟ้าใหม่ ขอใจจงเบิกบาน คลายทุกข์ คลายโศก คลายโรค คลายภัย อย่าได้มีเกลียด มีโลภ มีโกรธ มีหลง และชิงชังใดๆ ข้าพเจ้า (ดิฉัน) มีตาเห็นธรรมดาของโลก ว่าเป็นเช่นนั้นเอง วันนี้จิตใจสำคัญ จงมีความสุข ตลอดวันเถิด.....นะ โม พุท ธายะ พละ พลัง เศร็จ เอาน้ำตบหัวสามครั้ง    (ทำทุกวันดียิ่งนัก ข้าพเจ้าปฎิบัติได้ผลจริงๆ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น