จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

ถามตอบปัญหาธรรมมะ ตอนที่๑

ถามตอบปัญหาธรรมมะ ตอนที่ ๑

1.  พระพุทธศาสนาจะมีอายุแค่ 5000 ปีจริงหรือ   และพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนมีกี่พระองค์   ชื่ออะไรบ้าง?

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตมีมากมายนับไม่ถ้วน   แม้แต่พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้   ขณะที่ทรงบำเพ็ญพระบารมี   ก็ได้เฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง 24 พระองค์   ผู้สนใจชื่อของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ   จะอ่านเองได้จากพระไตรปิฎก   ขุททกนิกาย  อปทาน  เป็นต้น
สำหรับคำพยากรณ์ที่ว่า   พุทธศาสนาจะมีอายุ 5000 ปีนั้น   มีกล่าวไว้ในทุติยสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัยปิฎก   แต่ถ้าพิจารณาถึงเหตุการณ์ของโลกจะเห็นได้ว่า   ยุคนี้ยังไม่ถึง 5000 ปี  เพียง 2500 กว่าปี   มีผู้ศึกษาพุทธศาสนามากหรือน้อย   ซึ่งเราก็พอจะพิจารณาได้ว่าพระพุทธศาสนาจะคงอยู่ถึง 5000 ปีหรือไม่
พระพุทธศาสนาจะค่อยๆ อันตรธานไปตามลำดับของพระไตรปิฎก   คือพระอภิธรรมปิฎกคัมภีร์สุดท้ายคือ   "คัมภีร์ปัฏฐาน"   ซึ่งแสดงปัจจัยของสภาพธรรมทั้งหลายอย่างละเอียด   ลึกซึ้งมาก  จะอันตรธานก่อน   และถอยไปเรื่อยๆ จนถึงพระสุตตันตปิฎก   จนถึงพระวินัยปิฎก
พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ต่อเมื่อมีผู้ศึกษาและเข้าใจพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้อง   ถ้ามีพระไตรปิฎกและอรรถกถา   แต่ไม่มีใครศึกษา   ไม่มีใครเข้าใจพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงไว้เลย   ก็ไม่ชื่อว่าพระพุทธศาสนายังดำรงอยู่
ดังนั้นพระพุทธศาสนาจะเสื่อมจากพระธรรมก่อน   แล้วพระวินัยจึงเสื่อม   จนถึงกาลสมัยที่ภิกษุจะมีแต่เพียงผ้ากาสายะพันคอหรือห้อยหูเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นบรรพชิตเท่านั้นเอง   แต่ความเป็นบรรพชิตที่แท้จริงนั้นมิได้อยู่ที่ผ้ากาสายะ   แต่อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติ

2.   สัตว์โลกตายแล้วไปไหน   และอะไรตาย?

สัตว์โลกตาย  เมื่อจิต   เจตสิก   ขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับลงพร้อมกัมมชรูป   (รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน)   ทำให้สิ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นทันที   ตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์   เมื่อสัตว์โลกตายแล้ว   กุศลกรรมหนึ่งหรืออกุศลกรรมหนึ่งที่ได้กระทำไว้แล้ว   ก็เป็นปัจจัยให้เกิดในภูมิหนึ่งภูมิใดใน 31 ภูมิ

3. ผีมีจริงหรือไม่?

โดยมากเข้าใจว่าตายแล้วเป็นผี   แต่ความจริงนั้น   ทันทีที่จุติคือจิตสุดท้ายทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนั้นดับ   ปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกของชาติต่อไปก็เกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างคั่น   แล้วแต่ว่าปฏิสนธิจิตนั้นเป็นผลของกรรมใดที่ทำให้เกิดในภพภูมิใด   ถ้าเกิดในนรกก็ไม่มีใครมองเห็น   เมื่อไม่เห็นสัตว์นรกก้ไม่กล่าวว่าเห็นผี   แต่ถ้าเกิดในภูมิที่สามารถจะปรากฏกายให้เห็นได้   คือขณะที่เห็นบุคคลที่ตายไปแล้วปรากฏร่างเหมือนที่เคยมีชีวิตอยู่ก็เข้าใจว่าเห็นผี   ความจริงเทวดาก็ปรากฏให้เห็นได้เหมือนกัน   แต่ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าผีหรือเปล่า   หรือจะเรียกว่าผีเฉพาะผู้ที่ตายแล้วเกิดเป็นเปรตและอสุรกายเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น