จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

สาระพุทธวจน ศีล ๕ ที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้า

ศีล ๕ จากพุทธวจนของพระพุทธเจ้า
 

(ปาณาติปาตา เวรมณี) เธอนั้น ละปาณาติบาตเว้นขาดจากปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) วางท่อนไม้และศัสตราเสียแล้ว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่.
 


(อทินนาทานา เวรมณี) เธอนั้น ละอทินนาทาน
เว้นขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย์) ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้ว หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย มีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่.
 

(กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) เธอนั้น ละการประพฤติ
ผิดในกาม เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม

(คือเว้นขาดจากการประพฤติผิด) ในหญิง ซึ่งมารดารักษา บิดารักษาพี่น้องชาย พี่น้องหญิง หรือญาติรักษา อันธรรมรักษาเป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย) ไม่เป็นผู้ประพฤติ
ผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น.

(มุสาวาทา เวรมณี) เธอนั้น ละมุสาวาท เว้นขาด
จากมุสาวาท พูดแต่ความจริง รักษาความสัตย์ มั่นคงในคำพูด มีคำพูดควรเชื่อถือได้ ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลก.
 

(สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี) เธอนั้น
เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาท.

สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓.
ที่มาเฉพาะข้อกาเมฯ : ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗ - ๒๘๘/๑๖๕.

ขอร่วมเผยแผ่พุทธวจน อุตฺตมสาโร.
                                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น