จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

ความเป็นมาวันครอบครัวแห่งชาติ 14 เมษายน ทุกปี

วันครอบครัวแห่งชาติ 14 เมษายน ของทุกปี.....

ความสำคัญ


ตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปี ครอบครัว หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร การที่ทางราชกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะการที่ชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่ตามมาทีหลังได้

ประวัติ

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติให้ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติ ให้วันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิก ในครอบครับมีโอกาสพบกันได้โดยสะดวก การท่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากคณะกรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน สภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปผลจากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเด็ก และ เยาาวชน ว่าปัญหาครอบครัวเป็ฯปัญหาหนึ่งที่สำคัญก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามมาเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และปัญหาต่างๆ อีกมากมาย ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากครอบครัวด้วย เนื่องจากครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่น ขัดแย้ง ไม่มีความเข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว อีกทั้งลักษณะวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สมาชิกในครอบครัวต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพ หนุ่มสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้าในเมืองเพื่อหางานทำ ทำให้ต้องทิ้งพ่อแม่ที่ชราภาพไว้ตามลำพัง พ่อแม่ที่ต้องทำงานหนักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูก และครอบครัว ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก ซึ้งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จะสร้างปัญหาให้กับสังคม

กิจกรรม

วันนี้ไม่มีกิจกรรมที่เป็นแบบแผนตายตัว เน้นให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น รักใคร่สามัคคีกัน เอื้ออารีย์ต่อกัน
ตราสัญลักษณ์ปีครอบครัวสากล
             สัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจสีแดงเล็กที่ผสมผสานกับรูปหัวใจใหญ่ภายใต้หลังคาบ้าน สื่อความหมายว่า สร้างความรัก สร้างความ เสมอภาคร่วมกันภายในบ้าน ย่อมนำมาซึ่งความอบอุ่นและสันติสุขในครอบครัวออกแบบโดย Cathaline L. Laureate นักออกแบบชาวสวิตเซอร์แลนด์   
   
คำขวัญและตราสัญลักษณ์

"ความรัก ความเข้าใจ คือสายใยของครอบครัว" ผู้เขียน ได้แก่ นายขนาน ทิมเทศ
 
         สัญลักษณ์ดังกล่าวหมายถึงคนในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติผู้ใหญ่  ที่อยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นภายใต้หลังคาบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยที่มีบรรพบุรุษคอยดูแลอบรมสมาชิกรุ่นใหม่ของครอบครัวจนเติบโตและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น