จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สาระ จากพระโอษฐ์ ของ พระพุทธเจ้า ธรรมที่ไม่เสื่อมของภิกษุ ๗ ประการ อปริหานิยธรรม

 อปริหานิยธรรม ทั้ง 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ทั้ง  
นี้ จักตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุจักสนใจใน 
อปริหานิยธรรม ทั้ง นี้ อยู่เพียงใดหมู่ภิกษุพึงหวังได้ซึ่ง 
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มี
เสื่อม เพียงนั้น ฯ

 [๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม  
 อีกหมวดหนึ่ง แก่พวกเธอ พวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 
ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า

      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไม่เป็นผู้ชอบการงาน 
ไม่ยินดีแล้ว  ในการงาน ไม่ประกอบตามซึ่งความเป็นผู้ชอบการงาน
 อยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่ง    ความเจริญอย่างเดียว ไม่มี 
เสื่อม เพียงนั้น ฯ

      ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไม่เป็นผู้ชอบการคุย
 ไม่ยินดีแล้ว  ในการคุย ไม่ ประกอบตามซึ่งความเป็นผู้ชอบการคุย 
อยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่ง     ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม 
 เพียงนั้น ฯ
 
   ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไม่เป็นผู้ชอบการนอนหลับ 
ไม่ยินดี  แล้วในการ นอนหลับ ไม่ประกอบตามซึ่งความ
เป็นผู้ชอบการนอนหลับ อยู่เพียงใด  พึงหวังได้ซึ่งความเจริญ 
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น ฯ

    ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไม่เป็นผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ 
ไม่ยินดี   แล้วใน ความคลุกคลีด้วยหมู่ ไม่ประกอบตามซึ่งความ
เป็นผู้ชอบความคลุกคลีด้วย     หมู่ อยู่เพียงใด พึง 
หวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น ฯ

    ๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามก 
ไม่ลุอำนาจแก่ ความปรารถนาอันลามก อยู่เพียงใด 
พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว   ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น ฯ

      ๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเป็นผู้ไม่มีมิตรชั่ว 
ไม่มีสหายชั่ว    ไม่คบคนชั่ว อยู่เพียงใด
 พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม  เพียงนั้น ฯ

      . ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไม่ถึงความนอนใจ
ในระหว่าง เพราะ  การบรรลุคุณ วิเศษเพียงขั้นต่ำ อยู่เพียงใด
พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว    ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น ฯ

      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ทั้ง นี้ จักตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุ 
และ  หมู่ภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรม ทั้ง นี้ อยู่เพียงใด 
พึงหวังได้ซึ่งความเจริญ   อย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ฯ
 

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก 

เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น