จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สาระพุทธวจน ผลของการมีศีล และ ผลของการไม่มีศีล จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า

               
                     ผลของการมีศีล      
      ภิกษุ ท. ! สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม
ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น.
      ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละปาณาติบาต
เว้นขาดจากปาณาติบาต วางท่อนไม้ วางศัสตรา มีความ
ละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย. เขาไม่
กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) กาย ไม่กระเสือกกระสนด้วย
(กรรมทาง) วาจา ไม่กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) ใจ;
กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรง มโนกรรมของ
เขาตรง : คติของเขาตรง อุปบัติของเขาตรง.
      ภิกษุ ท. ! สำหรับผู้มีคติตรง มีอุปบัติตรงนั้น
เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่าง แก่เขา
คือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียว หรือว่าตระกูลอันสูง
ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลคหบดีมหาศาลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก
มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก....
(ในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำอทินนาทาน
ไม่กระทำกาเมสุมิจฉาจาร ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความ
อย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้ไม่กระทำปาณาติบาต
ดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการ)
                                                                                     ทสก. อํ. ๒๔/๓๑๑/๑๙๓

                 ผลของการไม่มีศีล
      

      ภิกษุ ท. ! ปาณาติบาต ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว
ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิด
เดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งปาณาติบาต
ของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ
มีอายุสั้น.
      

     ภิกษุ ท. ! อทินนาทาน ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว
ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิด
เดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งอทินนาทาน
ของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ
ความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์     

     
      ภิกษุ ท. ! กาเมสุมิจฉาจาร ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว
ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิด
เดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจาร
ของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไป
เพื่อ ก่อเวรด้วยศัตรู.

     ภิกษุ ท. ! มุสาวาท ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว
ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิด
เดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งมุสาวาทของ
ผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ
การถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริง.
     

      ภิกษุ ท. ! ปิสุณาวาท (คำยุยงให้แตกกัน) ที่เสพ
ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบาก
แห่งปิสุณาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ การแตกจากมิตร.
     

      ภิกษุ ท. ! ผรุสวาท (คำหยาบ) ที่เสพทั่วแล้ว
เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไป
เพื่อกำเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่ง
ผรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ การได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจ.
    

     ภิกษุ ท. ! สัมผัปปลาวาทิ (คำเพ้อเจ้อ) ที่เสพ
ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งผรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ วาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือ.
    

     ภิกษุ ท. ! การดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย ที่เสพ
ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบาก
แห่งการดื่มน้ำเมาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง
คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก)

อฏฐก. อํ. ๒๓/๒๕๑/๑๓๐.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น