จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สาระ จากพระโอษฐ์ ของ พระพุทธเจ้า ความไม่เสื่อมของพระภิกษุ ๗ ประการ

ความไม่เสื่อมของพระภิกษุ ๗ ประการ


สุวจสูตรที่ ๑
        [๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว
เทวดาตนหนึ่ง ฯลฯ ได้กล่าวกะเราว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ธรรม ๗ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความไม่เสื่อมแก่ภิกษุ
๗ ประการเป็นไฉน 
คือ ความเป็นผู้เคารพในพระศาสดา ๑
        ความเป็นผู้เคารพในธรรม ๑
        ความเป็นผู้เคารพในสงฆ์ ๑  
        ความเป็นผู้เคารพในสิกขา ๑  
        ความเป็นผู้เคารพในสมาธิ ๑
        ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑
        ความเป็นผู้มีมิตรดีงาม ๑
        ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ย่อมเป็นไป
เพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุ
        ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดานั้น ครั้นกล่าวดังนี้แล้วไหว้เรา
กระทำประทักษิณแล้ว หายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
             
ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดา
             มีความเคารพในธรรม
             มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงฆ์
             มีความเคารพในสมาธิ
             มีความเพียร
             มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขา
             มีมิตรดีงาม
             เป็นผู้ว่าง่าย มีความเคารพ ยำเกรง
             เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความเสื่อม
ย่อมมีในที่ใกล้นิพพานทีเดียว ฯ
                                         จบสูตรที่ ๓

 พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
หน้าที่ ๓๑/๓๗๙ ข้อที่ ๓๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น