จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สาระพุทธวจน ที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้า พระสูตรการขูดเกลากิเลศ


 พุทธวจน
พระสูตรการขูดเกลากิเลศ
จุนทะ ! สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา)
เป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำาในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ กล่าวคือ : -
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน
เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน
เมื่อผู้อื่นกระทำปาณาติบาต
เราจักเว้นขาดจากปาณาติบาต
เมื่อผู้อื่นกระทำอทินนาทาน
เราจักเว้นขาดจากอทินนาทาน
เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ พูดส่อเสียด
พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
เราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด
พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ

เมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชฌา
เราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา
เมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาท
เราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่าน
เราจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธ
เราจักเป็นผู้ไม่มักโกรธ ผูกโกรธ
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณ
เราจักเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณ
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดี เราจักเป็นผู้ไม่แข่งดี
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยา เราจักเป็นผู้ไม่ริษยา
                 เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตระหนี่
เราจักเป็นผู้ไม่ตระหนี่
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวด
เราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวด
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยา
เราจักเป็นผู้ไม่มีมารยา
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้าง
เราจักเป็นผู้ไม่กระด้าง
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่าน
เราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่าน
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายาก เราจักเป็นผู้ว่าง่าย
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่ว เราจักเป็นผู้มีมิตรดี
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาท
เราจักเป็นผู้ไม่ประมาท
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริ และโอตตัปปะ
เราจักเป็นผู้มีหิริ และโอตตัปปะ
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อย
เราจักเป็นผู้มีสุตะมาก
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจ
เราจักเป็นผู้ปรารภความเพียร
. มู. ๑๒/๗๘/๑๐๖.  

                               ร่วมเผยแผ่คำตถาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น