จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สาระพุทธวจน การตอบแทนคุณมารดาบิดา ตามหลักพระพุทธศาสนา

        
       การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
       ภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าวการกระทำตอบแทนที่ทำได้ไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสอง.
       ท่านทั้งสองนั้นคือใคร ? คือ ๑. มารดา ๒. บิดา
       ภิกษุทั้งหลาย ! บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่า ข้างหนึ่ง เขามีอายุมีชีวิตยาวตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบนํ้าและการดัดและท่านทั้งสองนั้น พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ. ภิกษุทั้งหลาย ! การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่า อันบุตรทำแล้ว หรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย.
       ภิกษุทั้งหลาย ! อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการ มากหลายเช่นนี้ การกระทำกิจอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้ว หรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย. ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?
      เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย.  ส่วนบุตรคนใด ยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในสัทธาสัมปทา  
             (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา). 
     ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในสีลสัมปทา  
             (ความถึงพร้อมด้วยศีล). 
    ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา  
            (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค).
    ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา  
            (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา).
     ภิกษุทั้งหลาย ! ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่า อันบุตรนั้นทำแล้ว และทำตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา.
ทุก. อํ. ๒๐/๗๘/๒๗๘.
                                 
     ส่วนว่าลูกคนใดได้อ่านพุทธวจนข้างต้นนี้แล้ว คงต้องหาวิธีทำอย่างไรก็ได้ให้ พ่อ แม่ ของเรา เดินทางโน้มเขามาเลื่อมใสตามคำกล่าวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ว่ายากอยู่ในบางคน แต่พ่อ แม่ เป็นผู้มีพระคุณมากอย่างไรก็ต้องทำให้ท่านเข้ามาในหลักธรรมคำสอน ที่ให้ได้รู้ ว่า ท่าน ได้มีศรัทธา ศีล สมาธิ ปัญญา อันเกิดจากตัวท่านเอง โดยการใช้กุสโลบาย ตามวิธีของเรา  
  (หมายเหตุ ตัวอักษรที่จัดในบล้อกนี้ บางโปรเเกรมเล่น ถูกทำให้ไม่เป็นระเบียบออกมา  ต้องอ่านเเละจับประเด็นอย่างระมัดระวัง เพราะเป็นคำตถาคต)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น