จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ๑

เรียงลำดับหัวข้อเรื่อง
๑.กรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ
๒.ความธรรมดาของหมู่มนุษย์
๓.ความไม่ประมาท ยังกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น
๔.มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งที่ผิดๆ
๕.ทานที่จัดว่าเป็นมหาทาน
๖.หน้าที่สามีปฏิบัติต่อภรรยา
๗.อุบายละราคะ

จัดทำเนื้อหาภาพเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

1 ความคิดเห็น:

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น