จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประวัติของวันเด็กแห่งชาติ และ รวมคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ของแต่ล่ะปี


ประวัติของวันเด็กแห่งชาติ และ รวมคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ของแต่ล่ะปี

   วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น
เนื้อหา

    1 ประวัติ
    2 คำขวัญวันเด็ก
    3 ดูเพิ่ม
    4 อ้างอิง

ประวัติความเป็นมาวันเด็กแห่งชาติ

งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้
คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ปี                    นายกรัฐมนตรี                 คำขวัญ
พ.ศ. 2499          จอมพล ป. พิบูลสงคราม        จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
พ.ศ. 2502          จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์         ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
พ.ศ. 2503          จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์          ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
พ.ศ. 2504          จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์          ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
พ.ศ. 2505          จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์          ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
พ.ศ. 2506          จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์          ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
พ.ศ. 2507          จอมพลถนอม กิตติขจร          ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
พ.ศ. 2508          จอมพลถนอม กิตติขจร          เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
พ.ศ. 2509          จอมพลถนอม กิตติขจร          เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
พ.ศ. 2510          จอมพลถนอม กิตติขจร          อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
พ.ศ. 2511          จอมพลถนอม กิตติขจร          ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
พ.ศ. 2512          จอมพลถนอม กิตติขจร          รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
พ.ศ. 2513          จอมพลถนอม กิตติขจร          เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
พ.ศ. 2514          จอมพลถนอม กิตติขจร          ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
พ.ศ. 2515          จอมพลถนอม กิตติขจร          เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
พ.ศ. 2516          จอมพลถนอม กิตติขจร          เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
พ.ศ. 2517          สัญญา ธรรมศักดิ์    สามัคคีคือพลัง
พ.ศ. 2518          สัญญา ธรรมศักดิ์    เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
พ.ศ. 2519          หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช               เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
พ.ศ. 2520          ธานินทร์ กรัยวิเชียร                รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
พ.ศ. 2521          พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์                เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
พ.ศ. 2522          พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์                เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
พ.ศ. 2523          พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์                อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ. 2524          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์      เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
พ.ศ. 2525          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์      ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ. 2526          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์      รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
พ.ศ. 2527          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์      รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
พ.ศ. 2528          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์      สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
พ.ศ. 2529          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์      นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2530          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์      นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2531          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์      นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2532          พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2533          พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2534          พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ       รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
พ.ศ. 2535          อานันท์ ปันยารชุน                 สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
พ.ศ. 2536          ชวน หลีกภัย           ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2537          ชวน หลีกภัย           ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2538          ชวน หลีกภัย           สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2539          บรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
พ.ศ. 2540          พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ           รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
พ.ศ. 2541          ชวน หลีกภัย           ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ. 2542          นายชวน หลีกภัย    ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ. 2543          ชวน หลีกภัย           มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2544          ชวน หลีกภัย           มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2545          พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร   เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
พ.ศ. 2546          พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร   เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
พ.ศ. 2547          พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร   รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
พ.ศ. 2548          พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร   เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
พ.ศ. 2549          พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร   อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
พ.ศ. 2550          พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์         มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
พ.ศ. 2551          พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์         สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ. 2552          อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
พ.ศ. 2553          อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ. 2554          อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
พ.ศ. 2555          ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร    สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
และคำขวัญวันเด็กปี 2555 คือ 
สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

 สิ่งที่เด็กควรจะได้มากที่สุดในปัจจุบันและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กคือการที่ทุกฝ่ายให้ตัวอย่างที่ดีที่ถูกต้องเเก่เด็กๆ และให้ศีลธรรม กับพวกเขา โดยเฉพาะการศึกษาทั้งหลายต้องมีศีลธรรม มากกว่า ที่จะเน้นอวดวิชา และการมุ่งหมายอาชีพ แบบมุ่งหมายใหญ่โต กว่าศีลธรรม ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ ประเทศชาติต่อไปข้างหน้าก็อย่าหวังอะไรให้มันไปในทางที่ถูกต้อง และเจริญเลย มันจะเลวร้ายกว่าที่ปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำ ศีลธรรมไม่มีในเยาวชนแล้ว อนาคตของประเทศก็จะไร้สันติภาพ ตัวเด็กเองก็ไร้สันติภาพยังต้องเป็นทาสของกิเลศและ การเห็นแก่ตัว อย่างนี้แล้ว เราควรจะนึกได้หรือยังว่า เราควรจะให้สิ่งใดกับพวกเด็กเหล่านี้ รีบกระทำ เพราะเขายังสามารถ รับเสพสิ่งดีจากตัวอย่างที่ดี เเละ การศึกษา สภาพเเวดล้อม ที่ดีได้ ก่อนที่จิตใจพวกเขาจะเป็นไม้แก่ ไม้แข็ง ที่ดัดไม่ได้เสียเลย
                                                                        โดย อุตฺตมสาโร

 ข้อมูลจากสารานุกรม วิกิพิเดีย  โดย ทองพริก วิกิพิเดีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น