จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก

อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก วารสาร รพ.ชุมชน ม.ค. ก.พ.48
...มาสร้างอุปนิสัยแห่งความสำเร็จกันเถอะ...
  หนังสือขายดีติดอันดับสูงสุดของโลก ชื่อ  “The 7 Habits  of  Highly  Effective  People”  ของ Stephen R. Covey  โดยผู้เขียนได้ไปศึกษานิสัยพฤติกรรมของผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานในองค์กรต่าง ๆ จำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า  ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น  มีอุปนิสัยที่คล้ายกันอยู่  7  อุปนิสัยสำคัญด้วยกัน  คือ

                                        ความเพียรชนะโชคชะตา (ป.อ ปยุตโต)
  1. คิดล่วงหน้า  (Be  proactive)  คิดไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอในการที่จะทำอะไร  คิดก่อนทำ  คิดก่อนพูด  ทำสิ่งที่ถูกต้องเสียแต่แรก  (right  first  time)  ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  (preventive  management)  ดีกว่าต้องมาแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว  (corrective  management)
  2. คิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายของการกระทำ  (begin  with  the  end  in  mind)  ก่อนเริ่มกระทำการใด    ให้คิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายของการกระทำว่า  เมื่อกระทำเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น  มีประโยชน์อย่างไร  นั่นแปลว่า  ให้รู้เป้าหมายของการกระทำ  หรือตั้งเป้าหมายแห่งชีวิตที่จะเดินไปให้ถึง
  3. จัดลำดับความสำคัญ  (put  first  things  first)  มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จะทำ  รู้ว่าควรทำอะไร ก่อนหลัง  สิ่งไหนเร่งด่วนไม่เร่งด่วน  อะไรสำคัญมากสำคัญน้อย  และต้องทำให้เสร็จทันเวลา  แต่ชีวิตก็ต้องมีความสมดุล   ไม่ใช่ว่างานจะมาก่อนเสมอไป  ครอบครัว  งานอดิเรกที่ตนชื่นชอบ   ก็สามารถจัดวางให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ 
  4. คิดแบบชนะ - ชนะ (think  win – win)  คิดให้ได้ข้อสรุปที่ต่างคนต่างก็ชนะ  คือได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่คิดทำแบบ  ชนะแพ้ , แบบแพ้-ชนะ , หรือแบบแพ้แพ้  เพราะการแพ้ หมายถึง  การสูญเสีย  หากเราได้แต่เขาแพ้  เราย่อมเสียเพื่อนเสียพันธมิตร  ในเกือบทุกสถานการณ์จะมีทางเลือกแบบชนะชนะ  อยู่เสมอ 
  5. เข้าใจผู้อื่น  (seek  first  to  understand…then  to  be  understood)  พยายามเข้าใจผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ชอบ   เพราะเขาอาจจะมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ภายในจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นออกมา  การเข้าใจคนอื่น   เอาใจเขามาใส่ใจเราจะทำให้ลดความขัดแย้ง  แล้วจะช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น  มีคนเข้าใจตัวเราเองมากขึ้น  มีแนวร่วม  (synergize)  เป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน  รู้จักช่วยเหลือร่วมมือกัน  สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้  ทำงานเป็นทีมได้ดี  การรวมกันจะทำให้เกิดพลังเพิ่มมากขึ้น
  6. สริมแรงซึ่งกันและกัน  (synergize)   คือ  การทำงานเป็นทีม  เป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน  งานหลายอย่างทำคนเดียวไม่ได้  แต่ทีมทำได้ (a  man  can  not  but  a  team  can  be)
  7. ลับเลื่อยให้คม  (sharpen  the  saw)  เตรียมตัวให้พร้อม  หมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ  เพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจ  และความรู้ความสามารถให้ดีขึ้น  คิดและทำข้อ  1  ถึง  ข้อ  6  อย่างสม่ำเสมอ  ฝึกฝนจนกลายมาเป็นอุปนิสัยประจำตัว   เสมือนเลื่อยที่ลับให้คมอยู่เสมอ  แล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
                ใน  3  อุปนิสัยแรก  เป็นชัยชนะส่วนตัว  (private  victory)  ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนอันดับ  4  ถึง  6  เป็นชัยชนะมวลชน  (public  victory)  ทำให้ทำงานที่ยาก ๆ  ได้  ทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนอื่น ๆ  ได้  ส่วนข้อ  7  นั้น  เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่เสมอ  ทำให้พร้อมที่จะทำงานได้ดีตลอดเวลา...    
                  .....มาสร้างอุปนิสัยแห่งความสำเร็จกันเถอะ.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น