จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

๑๐๐ คำคม วาทะธรรม อาจารย์พุทธทาส ภิกขุ (ขยายตัวหนังสือเวลาอ่าน)เพลง ตัวกู ตัวสู เปิดประกอบบทความ
1. ปณิธาน 3 ประการของท่านพุทธทาส
    1.
การเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนๆ
    2.
การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
    3.
ออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม

2.
คติพจน์ของสวนโมกข์ 1
    •   
กินข้าวจานแมว (กินง่าย)
    •   
อาบน้ำในคู (ใช้สอยคุ้มค่า)
    •   
นอนกุฏิเล้าหมู (นอนง่าย)
    •   
ฟังยุงร้องเพลง (จิตสงบเย็น)
    •   
อยู่เหมือนตายแล้ว (ตายจากความยึดมั่นถือมั่น)

3.
คติพจน์ของสวนโมกข์ 2
    •   
กินข้าวจานแมว (กินง่าย)
    •   
อาบน้ำในคู (ใช้สอยคุ้มค่า)
    •   
เป็นอยู่อย่างทาส (อยู่ง่าย)
    •   
มุ่งมาดความวาง (แบกหนักวางเบา)
    •   
ทำอย่างตายแล้ว (ให้ตัวกูตายกิเลสตาย)
    •   
กุมแก้วในมือ(อริยทรัพย์อันล้ำค่า)
    •   
คือดวงจิตว่าง (นิพพาน)
    •   
คืนหมดทุกอย่าง(คืนสู่ธรรมชาติ)
    •   
แจกของส่องตะเกียง(พระโพธิสัตว์)

4. “
กินดีอยู่ดี เป็นมิจฉาทิฐิ
    
กินอยู่แต่พอดี เป็นสัมมาทิฐิ

5. “
กินน้อย ใช้น้อย ทำงานมาก มีความ
    
สุข  เหลือเจือจานเพื่อนมนุษย์  มีจิต
    
บริสุทธิ์   ยิ้มตายได้   สาธุ

6. “
ไม่ใช่ว่ามีข้าวกินแล้วจะหมดปัญหา,
    
ถ้ายังไร้ศีลธรรมและเห็นแก่ตัวก็จะยัง
    
แย่งข้าวกินกันอยู่นั่นเอง,    ความเห็น
    
แก่ตัวต่างหากที่เป็นปัญหาไปเสียหมด
    
ทุกด้าน; ดังนั้น  รีบจัดการกำจัดความ
    
เห็นแก่ตัวเถิด ทั้งนักการเมืองเศรษฐกิจ
    
และสังคมศาสตร์

7. “
กินอยู่ แต่พอดี
    •   
ความเจริญทางวัตถุ, ทำให้คนเห็นแก่ตัว
    •   
การกินดีอยู่ดี ทำให้คนบริโภคเกิน ไม่รู้จักพอ.

8. “
กินอยู่อย่างต่ำ  มุ่งกระทำอย่างสูง
    •   
กินอยู่อย่างต่ำ (กินง่าย อยู่ง่าย ใช้จ่ายประหยัด  เอื้อเฟื้อเสียสละ)
    •   
มุ่งกระทำอย่างสูง (มุ่งนิพพาน สันติ)

 9. “
ผู้กินอยู่เกินพอดีจะเตรียมตัวเพื่อพบ
    
กับความไม่มีอะไรจะกิน  ผู้กินอยู่แต่
    
พอดีมีโอกาสที่จะเกิดความอารีแก่ผู้ที่
    
ไม่มีอะไรจะกิน

10. “
ถ้าเรากินเอง   พรุ่งนี้ก็ถ่ายแล้ว  แต่
     
ให้เพื่อนที่ไม่มีกิน อิ่มจนถึงปัจจุบัน

11. “
ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ
                         
ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา
              •   
ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ
            
มนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉาน
            
มัวหลงเรื่องกินกามเกียรติเกลียดนิพพาน
            
ล้วนดื้อด้านไม่เหนี่ยวรั้งบังคับใจ
             •   
อาชญากรรมเกิดกระหน่ำลงในโลก
            
มีเลือดโชกแดงฉานแล้วซ่านไหล
            
เพราะบ้ากินบ้ากามทรามเกินไป
            
บ้าเกียรติก็พอไม่ได้ให้เมาตน
             •   
อยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่
            
ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสน
            
ขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมู่คน
            
ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทันเวลา.
                              (
พุทธทาสภิกขุ)

12. “
ศีลธรรมของยุวชน  คือสันติภาพของโลก
            
ศีล     หากมีช่วยสังคมอุดมสุข
            
ธรรม อีกด้วยช่วยดับทุกข์เป็นสุขี
            
ของ   ศาสดาเมตตาสอนวอนวจี
            
ยุว- ชนนี้พึงน้อมใจใฝ่กระทำ
            
ชน    ใดไรศีลธรรมประจำจิต
            
คือ     มิจฉาเห็นผิดจิตถลำ
            
สันติ  สุขเกิดไม่ได้ชั่วครอบงำ
            
ภาพ  ข่าวนั้นลงประจำทำอัปรีย์
            
ของ   อะไรถ้าดีทำอย่าหนีหน่าย
            
โลก   จะกลายเป็นสันติภาพปราชญ์ท่านชี้
            
ยุค     ไหนที่มีศีลธรรมนำชีวี
            
นี้       วิถีโลกศรีอาริย์ศานติเอย.
                              (
นิราลัย)
13. “
โลกมีคนเพิ่มมากขึ้นเหลือประมาณ  ยิ่งไม่มีศีลธรรม 
     
หรือศีลธรรมยังเท่าเดิม ไม่พอจะควบคุมคนถึงที่สุด ก็คือ เมืองนรก

14. “
ไม่มีธรรมะ ไม่เป็นมนุษย์ เป็นคนตายทั้งเป็น

15. “
ประชาชนยังไม่รู้ธรรมแท้  จึงไม่เกิดกลุ่มนักการเมืองธรรม

16. “
การเมืองบริสุทธิ์ คือศีลธรรม     การเมืองระยำ คือการต่อสู้แย่งชิง”     
     “
เสียงประชาชน มิใช่เสียงสวรรค์เสมอไป เป็นเสียงนรกก็ได้ เมื่อไร้ศีลธรรม

17. “
ถ้าพุทธศาสนาครองใจคนทุกคนในโลก   ก็กลายเป็นเรื่องมีธรรมิกสังคมนิยมโดยอัตโนมัติ

18. “
รัฐธรรมนูญลืมคุมอำนาจทุน  ลืมคิดถึงอำนาจของทุน เอาทุนซื้อพรรค เพรรคซื้อรัฐ  เอารัฐไปซื้อทุน

19. “
ธรรมะมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้น  ไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่ทำให้ปรากฏแก่จิตที่อบรมแล้วอย่างถูกต้อง 
      
เดี๋ยวนี้  มัวสร้าง มัวหา เลยไม่พบทั้งที่มีอยู่แล้ว

20. “
พุทธศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งคนตื่น คู่ปรับกับไสยศาสตร์  ศาสตร์แห่งคนหลับ21. “ไสยศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ยังจำเป็นต้อง มีสำหรับคนปัญญาอ่อนในโลก แต่ต้องช่วยปรับปรงให้เป็นพุทธศาสตร์สืบไป

22. “
เราไม่สามารถตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าได้ด้วยการกราบไหว้บูชาด้วยวัตถุธูปเทียน

23. “
การศึกษาในปัจจุบัน    กำลังทำให้เด็ก ๆ ทำอะไรได้ตามใจอิสระ 
     
ไม่มีขอบเขต ไม่คำนึงถึงความดี งาม ไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่มี บิดามารดา
     
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่ได้เรียกว่า ปัญญาชน แต่เรียกว่า เด็กอมมือน่าจะเหมาะกว่า

24.“
การศึกษาที่บูชากันในโลกปัจจุบัน  อันเป็นกลียุค
      
ผลิตออกมาได้แต่สุนัขปากร้ายและสุนัขช่วยเห่า   ไม่อาจผลิตสุนัขเลียแผลของโลก

25.“
ปัญหายิ่งเพิ่มขึ้น เพราะการศึกษาในโลกนี้มีลักษณะเป็นหมาหางด้วน

26.“
เรากำลังขาดแคลนมหาวิทาลัยต่อหางหมา

27. “
การศึกษาที่ช่วยยกจิตใจ เป็นการให้การศึกษาที่ถูกต้อง
•    
ให้การศึกษาชนิดที่ทำให้จิตใจสูงให้วิญญาณสูงเป็นผู้นำในทางวิญญาณ
      
เรียกว่าเป็นการใหการศึกษาที่ถูกต้องคือว่าสมบูรณ์แบบ)

28. “
ทั้งหมดที่เป็นปัญหา เพราะการศึกษา
     
ไม่ถูกต้อง
    •   
ศีลธรรมแฟบ
    •   
การศึกษาเฟ็ด
    •   
ประชาธิปไตยเฟ้อ
    •   
ยุวชนฟุ้ง
    •   
การปกครองเฟือน
    •   
การเมืองฟุบ
    •   
สังคมเฟ้อ
    •   
เศรษฐกิจฟ่าม
    •   
ศาสนาฟั่น
    •   
วัฒนธรรมเฟี้ยว
    •   
ประเทศชาติฟอน
    •   
รัฐธรรมนูญฟาง
    •   
ความเป็นไทยก็เฟื้อย
ทั้งหมดนี้เป็นเพราะการศึกษาไม่ถูกต้องการศึกษาไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ตรงกับกฎของธรรมชาติ หรือที่พระเจ้าต้องการ

29. “
การศึกษากับศีลธรรมสัมพันธ์กันตลอด
    •   
การศึกษาถูกต้อง ศีลธรรมก็ถูกต้อง
    •   
การศึกษาสมบูรณ์ ศีลธรรมก็สมบูรณ์

30. “
มาช่วยกันต่อหางหมา   โดยจัดการศึกษาให้มีธรรมะ
    •   
เราช่วยกันต่อหางหมากันเถอะให้มีธรรมะและศาสนาอยู่ในระบบการศึกษา 
    •   
จะเรียกว่าต่อหางหมาก็ได้ 
    •   
จะเรียกว่าปลูกหางหมากันใหม่ก็ได้  
    •   
ปลูกหางหมากันใหม่นี้ดูจะปลอดภัยกว่าต่อหางหมานี่  
    •   
ถ้าไปคว้าเอาหางลิงมาต่อเข้ากับหมาละก็คงจะร้ายไปกว่าเดิม

31. “
ปริญญาการศึกษาพุทธะ คือ  สิ้น ราคะ โทสะ โมหะ
•   
ในพุทธศาสนานั้น  จะมีทั้งการศึกษาและการรับปริญญา  ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เอง  การศึกษาก็คือ สิกขา 3  
    
ส่วนปริญญานั้นคือ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ

32. “
เมื่อศีลธรรมในโรงเรียนไม่มี      ก็เป็น
     
เพื่อนที่ดีของกันและกันไม่ได้

33.“
ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัวจำควายสองตัวไว้
     
ควายตัวที่หนึ่ง คือ เทคโนโลยีตามหน้าที่การงานนั้น   
     
ควายตัวที่สอง คือ   Spiritual  Enlightenment
     
ความสว่างไสวในทางวิญญาณชีวิตจิตใจ   
     
มีควายสองตัวเคียงคู่กันไป   ชีวิตนี้ก็สะดวกสบายราบรื่นถึงที่สุด
     
อย่างไม่ต้องโกลาหลวุ่นวายนี่คือเคล็ด
     
ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เคล็ดแล้วก็หมดปัญญา
     
ไม่มีอะไรจะพูดอีก  นี่เป็นเคล็ดที่ให้ได้ผลมากที่สุด  โดยลงทุนน้อยที่สุด

34. “
งกเงิน เสียงาน  แต่งกงาน ยิ่งได้เงิน
    •   
ไม่งกอะไร จะเป็นธรรมยิ่งขึ้นแล้วดับทุกข์
    •   
นี่คือ ทำหน้าที่ เพื่อหน้าที่ ไม่คดโกงหน้าที่

35. “
ทำงานเพื่องาน เงินไม่ไปไหน ยิ่งมีมาก
     “
ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรม  นิพพานมาหาเอง

36. “
การทำงานคือการปฏิบัติธรรม
              •   
อันการงานคือคุณค่าของมนุษย์
            
ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัย
            
ถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจ
            
ไม่เท่าไรได้รู้ธรรมฉ่ำซึ้งจริง
              •   
เพระการงานเป็นตัวการประพฤติธรรม
            
กุศลธรรมกล้ำปนมามีค่ายิ่ง
            
ถ้าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิง
            
นัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกพา
              •   
คือการงานนั้นต้องทำด้วยสติ
            
มีสมาธิขันตีมีอุตส่าห์
            
มีสัจจะมีทมะมีปัญญา
            
มีศรัทธาและกล้าหาญรักงานจริง.
                                (
พุทธทาสภิกขุ)

37. “
ทำงานด้วยจิตว่าง
              •   
จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง
            
ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น
            
กินอาหารเหมือนอย่างที่พระกิน
            
ตายเสร็จสิ้นในตัวแต่หัวที.
            
จิตว่าง = ไม่มีอุปาทาน ตัวกู-ของกู
            
ผลงานให้ความว่าง = ไม่มีอะไรเป็นของเรา เป็นของความว่าง
            
กินอาหารเหมือนอย่างพระกิน = คือกินสักแต่ว่าธาตุ  ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  ว่างเปล่าจากตัวตน

38. “
ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน
             •   
อันการงานนั้นประเสริฐตรงที่สนุก
            
ยิ่งทำงานยิ่งเป็นสุขทุกสถาน
            
ทำชีวิตให้สดใสใจเบิกบาน
            
ในการงานประจำวันนั่นเองนา
              •   
เมื่ออย่างนี้มีแต่คนวิมลจิต
            
เย็นสนิทดวงใจไร้โทสา
            
เกิดสังคมที่อุดมด้วยเมตตา
            
อยากเรียกว่าธัมมิกะสังคมนิยม
              •   
ผลงานล้นเหลือเผื่อแผ่ทั่ว
            
สัตว์ทุกตัวใหญ่น้อยพลอยสุขสม
            
ทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ชื่นชม
            
โลกระดมสุขวางทางนิพพาน.
                           (
พุทธทาสภิกขุ)

39. “
ชีวิตที่ดีที่สุด คือสงบ เย็นและเป็นประโยชน์

40. “
ทำงานจะผิดพลาดได้ยาก เพราะไม่เห็นแก่ตัว41. “ทำงานเพื่องาน ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่

42. “
งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน
•   
ถ้าปฏิบัติธรรมมันสิ้นสุด ไม่ต้องมีการปฏิบัติแล้ว  การงานก็คือชีวิต  ชีวิตก็คืองาน 
    
เพราะฉะนั้น  การงานคือความสุข  ซึ่งเป็นผลสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม
    
ฉะนั้นจึงไม่มีที่ว่าต้องไปหางานที่ไหนหรือว่าไปอะไรที่ไหนมันเป็นอยู่ในชีวิต 
    
นี่เรียกว่าการงาน ตามความหมายของคำว่า การงาน

43. “
น้ำมนต์แท้คือน้ำเหงื่อ
             •   
เหงื่อนั่นแหละคือน้ำมนต์ให้ผลเลิศ

            
นำให้เกิดสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล
            
น้ำมนต์รดรดเท่าใดไม่ช่วยคน
            
จนกว่าตนจะมีเหงื่อเมื่อทำจริง
             •   
จงรักเหงื่อเชื่อมั่นบากบั่นเถิด
            
หน้าที่เกิดสมบูรณ์ดีมีผลยิ่ง
            
เป็นพระเจ้ามาช่วยเราอย่าประวิง
            
จะเป็นมิ่งขวัญแท้แก่ทุกคน
             •   
พระพุทธองค์ทรงเคารพซึ่งหน้าที่
            
ดูให้ดีเหงื่อออกมามหาผล
            
ใช้บูชาพระพุทธองค์มิ่งมงคล
            
สาธุชนมีสุขเหลือเพราะเหงื่อเอย.
                              (
พุทธทาสภิกขุ)

44. “
การกีฬาที่แท้จริง  เป็นการแข่งขันเพื่อลดละความเห็นแก่ตัว   รู้จักให้อภัย
     
รู้จักยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบแพ้เป็น ไม่ละเมิดกติกาทั้งผู้เล่นและผู้ชม

45.“
ความเห็นแก่ตัวนั้น กำลังเป็นวิกฤตการณ์อันใหญ่หลวงคุกคามโลกอยู่ทั่วทั้งโลก  รวมทั้งเราด้วย
      
ขอให้เรามาศึกษาหารือกันใหม่    เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวนี้เสีย เพื่อเกิดความสุขสวัสดีแก่เราทุกคน ตลอดไป

46. “
เรียกร้องความมีน้ำใจกลับคืนมา   เพื่อแทนที่ความเห็นแก่ตัว

47. “
เราจะต้องมีลัทธิเห็นแก่เพื่อน เกิดแก่ เจ็บ ตายตามหลักของพระพุทธศาสนา  มันจึงจะมีกัลยาณมิตรที่แท้จริง

48. “
พูดให้ฟัง  เขียนให้อ่าน  ชวนให้คิดทำให้ดู  อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัสและโน้มนำให้ทำตาม

49. “
การทำกุศลคือการสละทิ้ง   แต่การทำบุญคือการสะสมเพิ่ม

50. “
อย่าบ้าบุญกันนักเลย เอาความรู้ไปดับทุกข์บ้าง

51. “
ความทุกข์เกิดที่จิต   เพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะ
ความทุกข์จะไม่โผล่     ถ้าไม่โง่  เมื่อผัสสะ
     
ความทุกข์เกิดไม่ได้   ถ้าเข้าใจ  เรื่องผัสสะ

52. “
ความทุกข์สอนอะไร ๆ  ให้เราได้ดีกว่าความสุข

53. “
อย่าเป็นทุกข์ให้โง่  ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์

54. “
ดับทุกข์ที่ทุกข์  ดับไฟที่ไฟ อย่าไปไว้คนละแห่งคนละชาติ

55. “
สิ่งที่หลอกลวงเราที่สุด   ก็คือสิ่งที่เราเรียกชื่อมันว่าความสุข

56. “
ความสุขแท้จึงมีเมื่อเราไม่ต้องการความสุข ! นะโว้ย !!”

57. “
ความดับทุกข์ ต้องแลกเอาด้วยการไม่ต้องการความสุข

58. “
ความสุขทำให้เหลิง   ความทุกข์ทำให้ฉลาด

59. “
งามอยู่ที่ซากผี  ดีอยู่ที่ละ  พระอยู่
     
ที่จริง  นิพพานอยู่ตายเสียก่อนตาย
61. “
ตายก่อนตายคือปริญญาสวนโมกข์
             •   
ปริญญาตายก่อนตายใครได้รับ
            
เป็นอันนับว่าจบสิ้นการศึกษา   
            
เป็นโลกุตตร์หลุดพ้นเหนือโลกา
            
ปริญญาแสนสงวนจากสวนโมกข์
            
คนเขาว่าเยกโยกไม่เห็นหน
            
ไม่เห็นดีที่ตรงไหนใครสัปรดน
            
รับเอามาด่าป่นกันทั้งเมือง
            
นี่แหละหนาปริญญาตายก่อนตาย
            
คนทั้งหลายมองดูไม่รู้เรื่อง
            
เขาอยากอยู่ให้เด่นดังมลังเมลือง
            
เขาเลยเคืองว่าเราชวนให้ด่วนตายฯ

62. “
นกไม่เห็นฟ้า   ปลาไม่เห็นน้ำ  
ไส้เดือนไม่เห็นดิน    หนอนไม่เห็นคูถ
     
คนไม่เห็นโลก  แต่พุธบริษัทเห็นทุก
     
สิ่งตามที่เป็นจริงเสมอ

63. “
ทั้งชั่วทั้งดี ล้วนแต่อัปรีย์(ไม่น่ารัก)
      “
ทั้งชั่วทั้งดี ล้วนแต่ไม่มีความสงบ
      “
ทั้งลาภทั้งสูญ  ล้วนอัปรีย์ทั้งชั่วทั้งดี  อัปรีย์ทั้งเพ
      “
ชั่วหรือดี  ก็อัปรีย์ทั้งนั้น

64. “
เสียใจไปนรก  ดีใจไปสวรรค์  เย็นใจไปนิพพาน

65. “
นิพพานอยู่ที่หน้าผาก  ยุคพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก

66. “
พระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎกบังพระธรรม  ลูกชาวบ้านบังพระสงฆ์

67. “
ถ้าแตงโมนี้ไม่หวานอยางที่ควรจะเป็น     และขนมนี้ไม่อร่อยตามแบบฉบับของมัน
     
ก็ถือเสียว่ามันเป็นของใหม่หรือแบบใหม่ ที่ทำให้เราได้กินแปลกใหม่ออกไป
     
ควรจะนับว่าเป็นโชคดีหรือความเจริญ : ดีกว่าจะขัดเคืองให้เปลืองใจ

68. “
เวลาที่ไม่ดีใจเสียใจนั่นแหละสงบเย็นที่สุดเพราะเป็นนิพพุติ,นิพพานน้อย ๆ ชั่วคราวเพื่อชิมลอง.

69. “
นิพพานนะเป็นเครื่องรางของขลัง  ที่จะป้องกันปัญหาวิกฤตการณ์ใด ๆที่จะเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์เรา

70.“
สิ่งที่เรียกว่าความสงบนั้น มีอยู่หลายชั้น และยิ่งไปกว่านั้น มีทั้งที่แท้และที่ปลอมเทียม

71. “
ความเอ๋ยความสุข
             •   
ความเอ๋ยความสุข
            
ใครใครทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหา
            
แกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลา
            
แต่ดูหน้าตาแห้งยังแคลงใจ
             •   
ถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าสุข
            
ถ้ามันเผาเราก็สุกหรือเกรียมไหม้
            
เขาว่าสุขสุขเน้อ ! อย่าเห่อไป
            
มันสุขเย็นหรือสุขไหม้กันแน่เอย.
                           (
พุทธทาสภิกขุ)
72. “
เราดี   ดีกว่าดวงดี
                                     
เราสร้างดวง-อย่าให้ดวงสร้างเรา
             •   
เราดี  ดีกว่าดวงดี          เพราะดีนั้นมีที่เรา    ดีกว่าที่ดวง
             •   
ทำดีนั่นแหละเราหน่วง  เอาดีทั้งปวง            มาทำให้ดวง     มันดี
             •   
ดวงชั่วไม่ได้เลยนี้         ถ้าเราขยันมี            ความดีทำไว้     เป็นคุณ
             •   
อยู่ดี  ตายดีเพราะบุญ   ทำไว้เจือจุน            ตลอดชีวิต        ติดมา
             •   
ดวงดี  มีอยู่อัตรา           ก็เพราะเหตุว่า        เราทำดีเป็น       เห็นมั้ย ?
             •   
เหตุนั้น  เราท่านใดใคร  ทำดีเสมอไป           ดวงดีจักมี        สมบูรณ์
                                                    (
พุทธทาสภิกขุ)
73. “
ทำดี ดีแล้ว เป็นพร
    •   
ทำดี  ดีแล้ว  เป็นพรไม่ต้อง  อ้อนวอน  ขอพร  กะใคร  ให้กวน
    •   
พรที่  ให้กัน  ผันผวน    เป็นเหมือน  ลมหวน     อวลไป  อวลมา  อย่าหลง
    •   
พรทำ  ดีเอง  มั่นคง   วันคืน  ยืนยง  ซื่อตรง  ต่อผู้  รู้ทำ
    •   
อยากรวย  ด้วยพร  เพียรบำ- เพ็ญบุญ  กุศลนำ   ให้ถูก  ให้พอ  ต่อตน
    •   
ทุกคน  เกิดมา  เป็นคน   ชั่วดี  มีจน  เป็นผล  แห่งกรรม  ทำเอง
    •   
ถือธรรม  เชื่อกรรม  ยำเยง  บาปชั่ว  กลัวเกรง   ทำแต่  กรรมดี  ทวีพร
                                                   (
พุทธทาสภิกขุ)

74. “
กรรมดี  ดีกว่า วัตถุมงคล
    •   
กรรมดี  ดีกว่า  มงคล สืบสร้างกุศล  ดีกว่า  นั่งเคล้า  ของขลัง
    •   
พระเครื่อง  ตะกรุด อุทกัง ปลุกเสก  แสนฉมัง คาดมั่ง  แขวนมั่ง  รังรุง
    •   
ขี้ขลาด  หวาดกลัว  หัวยุ่ง กิเลสเต็มพุง   มงคล  อะไร  ได้คุ้ม
    •   
อันธพาล   ซื้อหา  มาคุม  เป็นเรื่อง  อุทลุม  นอนตาย  ก่ายเครื่อง  รางกอง
    •   
ธรรมะ ต่างหาก เป็นของ เป็นเครื่องคุ้มครอง เพราะว่า  เป็นพระ  องค์จริง
    •   
มีธรรม  ฤามี  ใครยิง ไร้ธรรม  ผีสิง   ไม่ยิง  ก็ตาย  เกินตาย
    •   
เหตุนั้น เราท่าน หญิงชาย  เร่งขวน  เร่งขวาย   หาธรรม  มาเป็น  มงคล
    •   
กระทั่ง  บรรลุ  มรรคผล    หมดตัว  หมดตน  พ้นจาก  เกิด แก่ เจ็บ ตาย
    •   
บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ใจกาย อุปัทวะ ทั้งหลาย ไม่พ้อง ไม่พาน  สถานใด
    •   
เหนือโลก  เหนือกรรม  อำไพ กิเลสา- สวะไหน ไม่อาจ  ย่ำยี  บีฑา
                                                 (
พุทธทาสภิกขุ)

75. “
วัตถุมงคลของอาตมา คือธรรมะที่เอาไว้ชำระให้กับญาติโยมที่มายังสวนโมกข์

76. “
เหตุและผล
    •   
เหตุดี  ผลดี  เหตุไม่ดี  ผลไม่ดี
    •   
เหตุมี ผลมี  เหตุไม่มี  ผลก็ไม่มี
    •   
เหตุแรง ผลแรง เหตุเพลา ผลก็เพลา
    •   
เหตุดับ ผลดับ เหตุไม่ดับ ผลไม่ดับ
    •   
เหตุเกิด ผลก็เกิดด้วย

77. “
อย่าทำเล่นกับเรื่อง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
     
มันไม่ใช่เรื่องสำหรับคนแก่  หรือว่าเป็นเรื่องเอาไว้สวดศพคนตาย
     
แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนเป็น ๆ

78. “
ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา   ทั้งในแง่ของกาย ของจิต ของวิญญาณ

79.“
ธรรมเทศนาทั้งหลายย่อมเป็นอาหารแก่จิตใจ ทำให้ความเป็นมนุษย์ในภายใน
     
มีความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์  เหมือนต้นไม้ที่เต็มไปด้วยแก่นฉะนั้น

80. “
สถาบันผู้มีพระคุณ อันดับแรก คือ บิดามารดา นี้เป็นผู้ให้ชีวิต  
     
อันดับสอง    ครูบาอาจารย์  เป็นผู้ให้ความรอดในทางร่างกาย
     
อันดับสาม    พระเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรอดทางจิต ทางวิญญาณ81.“พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องฤทธิ์ทางจิตใจ
     
แต่ทรงขยะแขยงที่จะแสดงฤทธิ์ในทางจิตใจชนิดนั้น   เพราะเป็นมายาเท่านั้นเอง

82. “
เจริญเมตตาสูงกว่าบุญ
      “
บุญที่ที่ประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นบุญเหมือนกัน  
     
แต่มีค่าไม่ได้ส่วนที่ 16 สิบหกครั้งของการเจริญเมตตา
     
การเจริญเมตตานี้ คือมันไม่เห็นแก่ตัวตน  มันเห็น แก่ผู้อื่น
     
มีความรักผู้อื่นเป็นสากลคือเจริญเมตตา  บุญที่เกิดจากการเจริญเมตตานี้เป็นบุญที่มาก

83. “
บุญมากอยู่ที่ไหน?”
      “
บุญมากอยู่ที่ไหน?”  มีพระบาลีอยู่ในอังคุตรนิกาย นวกนิบาต   เล่ม 23หน้า 406 ว่า
     
เจริญอนิจจสัญญา  ชั่วเวลาดีดนิ้วมือทีเดียว    เจริญสำเร็จชั่วเวลาดีดนิ้วทีเดียวนี้
มีผลคือมีบุญมากกว่าเลี้ยงพระสงฆ์ทั้งหมด   และมีพระพุทธเจ้าเองเป็นประมุข
     
หมายความว่า   ถ้าเราสามารถนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนามารวมกัน มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้ว
     
เลี้ยงอาหาร ก็ยังได้รับบุญไม่เท่ากับเจริญอนิจจสัญญาสำเร็จชั่วเวลาลัดนิ้วมือนี้

84. “
ที่ว่าทำบุญ ๆ      แต่ไม่รู้ว่าทำอะไร      อาตมาอยากจะบอกว่าทำบุญที่ดีเลิศ
     
ก็คือ  การทำให้คนในโลกมีศีลธรรม     ไม่มีบุญไหนดีกว่านี้ หรือจริงกว่านี้

85. “
จิตเป็นจิตว่าง เพราะว่างจากราคะ  โทสะ  โมหะ
     
ในขณะใด จิตว่างจากราคะ  โทสะ  โมหะ  โดยวิธีประการใดก็เรียกว่าจิตว่างได้

86. “
นิพพานได้ในชาตินี้
      “
อาจารย์ตามศาลาวัด     สอนกันแต่เรื่องตายแล้วจึงจะนิพพาน  แต่ในพระไตรปิฎกกลับหาไม่พบ   
     
มีคำกล่าวเช่นว่าสันทิฏฐิกนิพพาน    นิพพานอันบุคคลนั้นพึงเห็นเอง   
     
และมีคำกล่าวว่า ทิฏฐธมฺมนิพพาน  นิพพานในทิฏฐธรรมนี้ คือในชาตินี้

87. "
เราควรเลื่อนชั้นกันเสียบ้าง     อย่าเป็นชาวบ้านตลอดกาล   สมัครมาอยู่ในสังคมของพระพุทธเจ้า
     
คือมีความรู้สติปัญญาเพื่อว่า   ความทุกข์จะได้น้อยลงจะต้องไม่ทำตัวเองให้ลำบากเปล่า ๆ เกินความจำเป็น

88. “
หลักใหญ่ของพุทธศาสนา   คือการสอนให้ดับทุกข์ภายในใจ   
          
ด้วยการศึกษาหาความจริงในกายตน     และหยั่งรู้ไปถึงสิ่งและบุคคลที่แวดล้อมตนอยู่ตามที่เป็นจริง
          
ไม่ติดมั่นจนเกิดทุกข์เพราะเห็น  กฎแห่งอนัตตาแล้วมีใจปลอดโปร่งสบาย

89. “
พุทธศาสนานี้มุ่งหมายให้รักผู้อื่น   ให้เสียสละเพื่อผู้อื่นได้ก็แล้วกัน
          
ฉะนั้นถ้ายังมีความเห็นแก่ตัวแล้ว  มันจะรักผู้อื่นไม่ได้หรอก

90.“
เราต้องไม่ดับทุกข์ที่วัด ที่ป่า ที่บ้านที่ภูเขา  ต้องดับทุกข์ที่เหตุของความทุกข์นั่นเอง

91. “
การที่ไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์นี้คืออะไร? หรือเกิดมาทำไม? หรืออะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์
          
นี่แหละเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆนานา

92. “
ปัญหาใหญ่ของมนุษย์ ก็คือเรื่องไม่มีสันติภาพ  มีแต่สิ่งตรงข้าม    เราก็เรียกว่าวิกฤตการณ์

93. “
เศรษฐีใจบุญยังจำเป็น     นายทุนกระดาษซับไม่ดี

94. “
การตาย เป็นหน้าที่ของสังขาร อย่าง ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแก้ไข  นอกจากการต้อนรับกันให้ถูกวิธี

95. “
เมื่อเห็นเช่นนั้นเองเสียแล้ว   ก็ไม่มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีอะไรที่ไหน

96. “
สิ่งที่เรียกว่า เอกลักษณ์ไทย คือ วิถึการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
      
คือ การอยู่กันฉันเพื่อนมนุษย์  ผู้เกิด  แก่   เจ็บ ตาย 
      
เอกลักษณ์ไทย   ไม่ใช่ลายกนก  ไม่ใช่เพลงไทย  ไม่ใช่ดนตรีไทย 
      
ไม่ใช่โขน รำวง หรืออะไรๆที่เรามักพูดถึงกัน แต่เป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 
      
ด้วยใจที่สะอาด มีความสว่างและมีความสงบประกอบด้วยธรรมะ

97. “
เห็นไตรลักษณ์ เห็นนิพพาน

98. “
เห็นแก่ตัว  จะไม่เห็นตัวแก่

99. “
ที่พึ่งสูงสุด  คือ   ความถูกต้องของตน

100. “
ไม่ทำตามที่สอน อย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น