จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

ถามเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ทำไมต้องเชื่อพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าเกิดมาบนโลก ๒ พระองค์ได้หรือไม่


ถาม ทำไมเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และจะมีประโยชน์อย่างไรหากเชื่อฟัง
 
 ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน
ภิกษุ ท.! เราแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ ฉลาดในเรื่อง โลกอื่น,
 เป็นผู้ฉลาดต่อ วัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมาร ฉลาดต่อ วิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่
 ของมาร,เป็นผู้ฉลาดต่อ วัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยู ฉลาดต่อ วิวัฏฏะ
 อันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยู. ชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อ ข้อนั้น
 จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนาน.
 (ครั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แล้ว พระสุคตได้ตรัสคำอื่นอีกดังนี้ว่า :-)
 ทั้งโลกนี้แลโลกอื่น ตถาคตผู้ทราบดีอยู่ ได้ประกาศไว้
 ชัดแจ้งแล้ว. ทั้งที่ที่มารไปไม่ถึง และที่ที่มฤตยู
 ไปไม่ถึง ตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัด ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว 
 เพราะความรู้โลกทั้งปวง. ประตูนครแห่งความ
 ไม่ตาย ตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว เพื่อสัตว์ทั้งหลาย
 เข้าถึงถิ่นอันเกษม. กระแสแห่งมารผู้มีบาป ตถาคต
 ปิดกั้นเสียแล้ว กำ จัดเสียแล้ว ทำ ให้หมดพิษสงแล้ว.

  ภิกษุ ท.! เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูนด้วยปราโมทย์
 ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิด.
 บาลี จูฬโคปาลสูตร มู.ม ๑๒/๔๒๑/๓๙๑. ตรัสแก่ภิกษุ ท. ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้เมืองอุกกเวลา.
 
ถาม พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นบนโลกมีได้ ๒ พระองค์ได้หรือไม่
โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว
อานนท์! ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะนั้น ย่อมรู้ว่า ข้อนี้มิใช่ ฐานะ ข้อนี้มิใช่โอกาสที่จะมี คือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียว จะมีพระตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ สององค์ เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ก่อน ไม่หลังกัน. นั่นมิใช่ฐานะที่จะมีได้. ส่วนฐานะ อันมีได้นั้น คือใน โลกธาตุอันเดียว มีพระตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะองค์เดียว เกิดขึ้น. นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
บาลี พหุธาตุกสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๑๗๑/๒๔๕.

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2556 22:48

    ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมกัน2พระองค์ **ถ้าเรือ1ลำรองรับได้1คนจะลงไป2คนนั้นเรือรองรับได้ไหมหนอแล้วถ้าพระองค์กำเนิดมาพร้อมกันถึงสองแล้วโลกธาตุรองรับได้ไหมหนอแล้วจะเป็น 1 ได้อย่างไรเล่าจะเรียกว่าเป็นผู้เลิศ1เดียวมิได้ เหมือนดังพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกะอรหัตอย่าไรในเมื่อถึงที่หมายแล้วก็คือพระอรหัต เหมือนกัน

    ตอบลบ

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น